Centrale cliëntenraad HilverZorg

Medezeggenschap vanuit cliëntperspectief

 Een deel van onze cliënten  is niet meer in staat zelf op te komen voor hun belangen. Toch is het van belang om passend invulling te geven aan medezeggenschap. Zeker bij alle huidige veranderingen in de ouderenzorg, de nieuwe wet- en regelgeving en overige beleidsmatige veranderingen. Daarom hecht HilverZorg veel waarde aan de rol van haar cliëntenraden. Haar rol is verankerd in de WMCZ ( Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen).
De cliënten van HilverZorg worden per locatie vertegenwoordigd in de lokale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad vormt het overkoepelende orgaan en brengt over diverse onderwerpen advies uit aan de raad van bestuur van HilverZorg en onderhoudt contact met de raad van toezicht.

Wat doet de centrale cliëntenraad?

De centrale cliëntenraad maakt zich sterk voor de algemene belangen van de cliënten van HilverZorg. Het gaat hierbij om onderwerpen die de belangen van locaties overstijgen. Voor het bestuur van HilverZorg is de centrale cliëntenraad een klankbord om wensen en ideeën van (potentiële) cliënten en hun naasten goed te kunnen wegen.

Missie

De centrale cliëntenraad komt op voor het welzijn en de belangen van alle cliënten (en hun naasten) van HilverZorg. Zij oefent invloed uit op de besluitvorming van de zorginstelling. Behouden en verbeteren van de kwaliteit van zorg  en veiligheid van cliënten staat daarbij voorop. Dit doet de centrale cliëntenraad door samen met lokale cliëntenraden te kijken en luisteren naar cliënten en naasten en het bestuur te adviseren. De cliëntenraad en de bestuurder zijn daarbij partners in een organisatie die goed is voor de cliënt. 
Zij doet dit vanuit de visie waarbij de wens en de behoefte van de cliënt centraal staat, het leefklimaat en de zorg zoveel mogelijk zijn afgestemd op de behoefte van de cliënt en er is directe zeggenschap door de cliënt zelf mogelijk en indirect door de cliëntenraden. 

Hoe vult de centrale cliëntenraad medezeggenschap in?

Actief signaleren, adviseren en verbinden, dat is de rol van de centrale cliëntenraad. Er is periodiek overleg met de raad van bestuur. Daarnaast onderhoudt de centrale cliëntenraad contact met de lokale cliëntenraden van de verschillende locaties van HilverZorg.

Wie zijn er vertegenwoordigd in de cliëntenraden?

De centrale cliëntenraad bestaat uit afgevaardigden van de lokale cliëntenraden van HilverZorg. Daarnaast heeft de centrale cliëntenraad een externe voorzitter en zijn er externe leden. Alle leden van cliëntenraad zetten zich in op vrijwillige basis. Klik hier om kennis te maken met de leden van de centrale cliëntenraad.

Versterking van de lokale en centrale cliëntenraad

Voor een goede balans is een brede vertegenwoordiging in de Cliëntenraden wenselijk. Hoe sterker de vertegenwoordiging, hoe groter de positieve bijdrage voor cliënten en hun naasten. Als lid van de cliëntenraad kunt ook u daar extra aan bijdragen.

Wilt u meer weten of wilt u contact met ons opnemen?

U kunt ons het beste bereiken via het mailadres ccr@hilverzorg.nl, maar u kunt ook bellen met het hoofdkantoor via 035-7608000.