Inspectierapport De Boomberg 11 april 2019

HilverZorg heeft kennisgenomen van de rapportage van de IGJ van locatie De Boomberg. Wij staan voor goede en persoonsgerichte zorg. De IGJ ziet de persoonsgerichte zorg terug in de praktijk en concludeert dat zorgverleners dit continu laten zien.
Twaalf van de veertien getoetste normen voldoen. HilverZorg heeft volop aandacht voor de twee normen die nog niet voldoen. Vanuit het Kwaliteitsplan 2019-2021 is het methodisch werken de komende drie jaar speerpunt. De IGJ constateert dat er openheid is om fouten te melden en van te leren. Dit draagt bij aan het continue proces van verbeteren van onze zorg- en dienstverlening aan onze cliënten.

Rapportage De Boomberg