Bestuur en Toezicht

Raad van bestuur

HilverZorg heeft een raad van bestuur. De primaire taak van de raad van bestuur is leidinggeven aan de onderneming. Dit betekent onder meer dat hij verantwoordelijk is voor het realiseren van de strategische doelstellingen en het beoogde resultaat. De raad van bestuur is hierover verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Bij het uitvoeren van zijn taak laat de raad van bestuur zich leiden door de belangen van de onderneming. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, voor het beheer van de risico's die inherent zijn aan de bedrijfsactiviteiten en voor de financiering van de onderneming. Hilverzorg heeft een éénhoofdige raad van bestuur, André Brand.

 

Raad van toezicht

De raad van toezicht van HilverZorg houdt toezicht op de raad van bestuur en het beleid van HilverZorg. Daarnaast vervult de raad van toezicht een klankbordfunctie voor de raad van bestuur. Klik hier voor het visiedocument van de RvT.

De raad van toezicht bestaat uit:

De heer T.J. Schouten (voorzitter)

Mevrouw P.M.L. Ykema (vicevoorzitter) en voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid

De heer C.J.M. Ruys, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

Mevrouw M.N.E. Verlaan, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

De heer B.A. Spelbos, voorzitter commissie Financiën en Vastgoed

Mevrouw S.J. Koops, lid commissie Financiën en Vastgoed


Het rooster van aftreden

Statuten 
In de statuten staan de bepalingen en grondregels waar HilverZorg zich als organisatie zich aan moet houden. In art. 2 van de statuten staat de statutaire doelstelling beschreven.
Bekijk de volledige statuten


Jaarrekening
De bezoldiging van de raad van bestuur en raad van toezicht wordt jaarlijks gepubliceerd in de jaarrekening.
Bekijk de bezoldiging raad van bestuur
Bekijk de bezoldiging raad van toezicht

Bekijk de volledige jaarrekening 2019

Reglementen

Reglement Raad van Bestuur
Reglement voor de Raad van Toezicht