Bestuur en Toezicht - Hilverzorg

Overslaan en naar inhoud gaan
FILE0968

Raad van bestuur

HilverZorg heeft een eenhoofdige raad van bestuur: André Brand. De belangrijkste taak van de raad van bestuur is leidinggeven aan de organisatie HilverZorg op basis van de belangen van HilverZorg en zijn cliënten. De bestuurder zorgt ervoor dat de strategische doelstellingen en resultaten worden gehaald. En is verantwoordelijk voor het beleid en de naleving van wet- en regelgeving. Tot slot moet de bestuurder ervoor zorgen dat de risico’s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten en de financiering beheersbaar bijven. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De raad van bestuur wordt bij zijn activiteiten ondersteund door vier MT-leden die respectievelijk verantwoordelijk zijn extramurale zorg/behandelvakgroep, intramurale zorg, human resources en support.

Governance
HilverZorg committeert zich aan de Zorgbrede Governancecode. In het kader van artikel 6.5.4 uit deze code maakt HilverZorg elk jaar het onkostenvergoedingenbeleid en de jaarlijks gemaakte onkosten van de raad van bestuur openbaar.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van HilverZorg houdt toezicht op de raad van bestuur en het gevoerde beleid. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord voor de raad van bestuur. Meer weten over de Raad van Toezicht? Lees het visiedocument van de raad van toezicht.

Leden raad van toezicht:

  • De heer T.J. Schouten, voorzitter en lid remuneratiecommissie
  • De heer C.J.M. Ruys, voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid
  • Mevrouw M.N.E. Verlaan, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid
  • De heer B.A. Spelbos, voorzitter commissie Financiën en Vastgoed
  • Mevrouw S.J. Koops-Ouwerkerk, lid commissie Financiën en Vastgoed
  • Mevrouw S.D. Franken-Van Velzen, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

Bekijk het rooster van aftreden van de raad van toezicht.

Statuten

In de statuten staan de bepalingen en grondregels waar HilverZorg zich als organisatie aan moethouden. In artikel 2 van de statuten staat de statutaire doelstelling. Bekijk de volledige statuten.

Jaarrekening

In de jaarrekening geven we een overzicht van de financiële resultaten van afgelopen jaar. Hierin staat ook de beloning van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Deze beloningen vallen binnen de kaders van de WNT (Wet Normering Topinkomens).